Чл. 39. (1) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. – ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС – ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. – ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване, както и ИАСУТД генерират автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в следните случаи:

1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или

2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

(1а) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2020 г.) В случаите по ал. 1, когато устройството/системата е в неработен режим (изключено) или е отворен неприключен фискален/системен бон при настъпване на часа за автоматично генериране на отчета, дневен финансов отчет се генерира веднага след включването на устройството/системата или приключване на бона, като датата на отчета следва да отговаря на датата, на която последно са регистрирани продажби/сторно операции или служебно въведени суми. Отвореният фискален/системен бон се отпечатва и записва в КЛЕН с датата и часа на отварянето му.

§ 21. (2)  До привеждане на въведените в експлоатация ФУ в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 1, но не по-късно от 30 септемврии 2020 г., лицето по чл.3 е задължено да отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции. В тези случаи лицата по чл. 52, ал.3 са длъжни да обновят версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срока по изречение първо.