Чл. 42. (1) Лицето по чл. 3 със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект:

1. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., доп. – ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) свидетелството за регистрация на ФУ/ИАСУТД и ЕСФП, с изключение на случаите на изпитване на нов тип ЕСФП в реални условия;

2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;

3. (доп. – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) КЛЕН – в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3;

4. (изм. – ДВ, бр. 75 от 2019 г.) книгата за дневните финансови отчети за текущата година – за лицата, използващи ЕСФП, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 3, чл. 14, ал. 3 и чл. 39, ал. 3;

5. (нова – ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) регистъра за касовите бележки от кочан.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

(3) Лицето по чл. 3 без стационарен търговски обект съхранява:

1. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) в търговския обект – свидетелството за регистрация на ФУ и регистъра за касовите бележки от кочан и кочана с касови бележки;

2. в търговския обект – паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;

3. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) на адреса за кореспонденция – КЛЕН.

(4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС – ДВ, бр. 93 от 2013 г.)

(5) (Нова – ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, извършващо продажби

на стоки и услуги чрез автомати на самообслужване, съхранява на адреса за кореспонденция:

1. свидетелството за регистрация на ФУ;

2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;

3. КЛЕН – в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3.

(6) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Лице, извършващо продажби/зареждания на течни горива от ЕСФП в обекти, които са изцяло на самообслужване, съхранява:

1. в търговския обект – копие на свидетелство за регистрация и кочана с касовите бележки, предназначен за използване в случаите по чл. 36 и 36а;

2. на адреса за кореспонденция – оригинал на свидетелство за регистрация и паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6 и КЛЕН.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Лицето по чл. 3 е длъжно да съхранява отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и КЛЕН, в 5-годишен срок.

Чл. 43. Лицата по чл. 3 са длъжни при поискване от органа на НАП да предоставят необходимите ключове и/или кодове/пароли за пускане на отчетите.